Am-Y Cynllun

Yn hwyr yn yr 1980’au, yn sgil adolygiad o ddeddfau traffig ffyrdd, argymhellodd y pwyllgor adolygu dreial tymor hir i gynnig cyrsiau ymwybyddiaeth alcohol i droseddwyr yfed a gyrru; gyda’r gobaith y byddai’r cyrsiau hyn yn lleihau’n sylweddol y posibilrwydd y byddai unrhyw fynychwr yn ail-droseddu.

Yn 1993 cyflwynwyd cynlluniau peilot ac roedd y canlyniadau’n ffafriol iawn, gan ddangos gostyngiad amlwg yn y lefelau o ail-droseddu ymhlith mynychwyr.

Yn 1999 oherwydd llwyddiant y cynllun peilot roedd y Cynllun Adsefydlu Yfed a Gyrru ar gael ym mhob ardal a llys ledled y Deyrnas Unedig.

Trwy fynychu Cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru IAM byddwch yn datblygu mwy o ymwybyddiaeth ynghylch alcohol a dod yn yrrwr mwy cyfrifol, diogel a gwybodus.

Rydym yn deall y gall y canlyniadau o gael eich arestio, cyhuddo a chollfarnu am Drosedd Yfed a Gyrru fod yn bersonol a thrawmatig iawn. Mae effaith cael cofnod troseddol a dirwy yn gwaethygu gan golli’ch trwydded yrru a’r pryder ynghylch goblygiadau eraill. Rydyn ni yn yr IAM yn ymdrechu i’ch cefnogi trwy’r cyfnod anodd hwn.

Ni ddylid ystyried cael cynnig y cyfle gan y llys i fynychu Cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru fel cosb ychwanegol neu y credir fod gennych broblem gydag alcohol.

Bydd y llys yn cynnig y cwrs hwn ichi fel cyfle i gymryd camau cadarnhaol i’ch cynorthwyo wrth ddatblygu eich ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a chyfrifoldeb.