Gwybodaeth am y Cwrs

Yn yr Adran hon

Gwybodaeth Gwrs

Anelir Cwrs Adsefydlu Yfed a Gyrru (DDRC) IAM RoadSmart at ddarparu’r gyrrwr sydd wedi’i gollfarnu a gwahardd gyda’r gefnogaeth a chyngor sydd eu hangen i ymdopi trwy’r cyfnod anodd hwn. Hefyd mae’n ymdrechu i’w haddysgu a’u hysbysu o beryglon alcohol, nid yn unig ynghylch gyrru, ond hefyd sut mae’n effeithio ar eu bywydau bob dydd.

Mae’r cwrs yn para tri diwrnod, wedi ei drefnu fel arfer ar yr un diwrnod dros gyfnod o dair wythnos

Diwrnod cyntaf (diwrnod llawn)

Sesiwn 1

Cyflwyno’r cwrs
Parodrwydd cyfranogwyr i newid a’r effaith bosibl y gall yfed a gyrru ei chael ar bawb

Sesiwn 2

Sut mae’r gyfraith yn ymwneud ag yfed a gyrru

Sut mae alcohol yn lleihau ein gallu i yrru mewn modd diogel a chyfrifol

Ail ddiwrnod (diwrnod llawn)

Sesiwn 3

Deall effeithiau iechyd ehangach sydd ynghlwm wrth ddefnyddio alcohol
Cynhyrchu asesiad realistig o ddefnydd alcohol cyfranogwyr
Hwyluso cyfranogwyr gyda’u derbyniad
Cyfrifoldeb ac atebolrwydd am weithredoedd a arweiniodd at y gollfarn

Sesiwn 4

Cynorthwyo cyfranogwyr gydag asesiad gonest o’u parodrwydd i newid
Gwerthuso manteision ac anfanteision newid ymddygiad
Gosod nodau CALL ar gyfer newid ymddygiad

Trydydd diwrnod (hanner diwrnod)

Sesiwn 5

Deall yr ysbardunau ar gyfer yfed a gyrru a’r rhwystrau i newid
Dyfeisio strategaethau ar gyfer trin sefyllfaoedd ysbarduno a gorchfygu rhwystrau

Ble a phryd alla i fynychu?

Mae DDRC IAM ar gael mewn lleoliadau amrywiol ledled y DU. Mae dyddiau ac amseroedd yn amrywio felly gellir gweld manylion pellach ynghylch ble a phryd y darperir cyrsiau ar y wefan.

Mae’r holl gyfranogwyr yn derbyn llyfr gwaith i’r cwrs, yn rhoi proses gam-wrth-gam iddynt i weithio trwyddi yn ystod hyd y cwrs.

Ffioedd y Cwrs

Mae IAM RoadSmart DDRC yn £150 ac mae hyn yn cynnwys pob sesiwn a deunydd y cwrs.  Dalu trwy randaliadau ar gael.  Mae’r ffi’r un fath ble bynnag a phryd bynnag rydych yn mynychu’r cwrs.